งานบำรุงรักษา
Preventive Maintenance (PM)

หลักการตรวจเช็ค Preventive Maintenance (PM) คือ การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะดำเนินการตามกำหนดเวลาก่อนที่อุปกรณ์จะเกิดการชำรุดเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ, บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะไม่เกิดปัญหาการหยุดทำงานโดยเหตุฉุกเฉินและสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

งานบำรุงรักษา Preventive Maintenance (PM) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯได้ออกแบบวิธีการตรวจเช็คเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันและให้ครอบคลุมทุกส่วนของอุปกรณ์ด้วยเอกสาร PM Check Sheet

ยืดอายุการใช้งาน

สามารถยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์และป้องกันการชำรุดเสียหายระหว่างการใช้งาน

ลดเวลา

ลดเวลาที่หยุดชะงักหรือลดการสุญเสียโอกาสในการใช้งานอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด

ลดอุบัติเหตุ

สามารถลดอุบัติเหตุหรืออันตราย เนื่องจากการชำรุดของอุปกรณ์ลงได้

ง่ายต่อการวางแผน

ทำให้สามารถคาดการณ์และวางแผนงานต่างๆได้ง่ายขึ้น ใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ