ทีมบริการติดตั้ง
Service & Technical

การออกแบบ สำรวจความพร้อมหน้างาน บริการติดตั้งและแก้ไขซ่อมแซม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่ออุปกรณ์ เครื่องจักร หรือสินค้าที่ติดตั้ง รวมถึงส่งผลต่ออายุการใช้งานในระยะยาว โดยเรามีทีมงานมืออาชีพ ทีมเทคนิคเฉพาะทาง ทีมวิศวกรชำนาญการให้คำปรึกษา ภายใต้มาตรฐานของบริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด (Material World Standard)

การออกแบบ

การใช้ภาพสามารถสื่อความหมายและสื่อสารต่อผู้รับสาร ได้เข้าใจมากกว่าข้อความ ภาษาพูด ภาษาเขียน ช่วยให้ประหยัดเวลาในการสื่อสาร การออกแบบที่ดีต้องเรียบง่าย และชัดเจน หลายหน่วยงานเลือกใช้วิธีนี้สำหรับการแนะนำสินค้า การนำเสนอผลงาน เป็นต้นน

สำรวจความพร้อมหน้างาน

การวัดพื้นที่แม่นยำ การประเมินหน้างาน แนะนำแนวทางในการปรับพื้นที่จนจบกระบวนการติดตั้ง จะช่วยให้การติดตั้งนั้นออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

บริการติดตั้งและแก้ไขซ่อมแซม

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ปฎิบัติงานและผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วย

ผลงานการติดตั้ง